7

Jinsei Kataoka & Kazuma Kondou

 2-
 1 2 .122 ~ Kei_sei
 Newtype-2005 #06 (.33)
 1 3 .156
 1 2 .81 ~ coraliangirl
omake ~ 1 3 .172
 2 4 .1
  ~ 2 4 .46
 2 5 .49 ~ Pomatos
 3 8 .1